Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage van de kwaliteit van OBS Hagen. De MR heeft daarvoor regelmatig overleg met directie en/of schoolbestuur. Dit overleg gaat vaak over zaken als besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, zaken die OBS Hagen bezig houden of de wijze waarop de school de verbinding legt met de ouders. De MR wil op een transparante wijze de openheid, onderling overleg en gelijke behandeling in de school bevorderen

Het belangrijkste instrument van de MR hierbij is de instemmings- en adviesbevoegdheid. De MR bestaat uit een ouder- en leerkrachten geleding en is hiermee een klankbord voor zowel de ouders als de leerkrachten van OBS Hagen. De MR vindt de mening van de ouders en de leerkrachten heel belangrijk, wij stellen het dan ook zeer op prijs als zij zich laten horen aan de MR van OBS Hagen.